logoprint Studiebureel MMS | Zamenhoflaan 3 - 2900 Schoten | T: 03/685.08.00 - F: 03/685.08.91 | mms@studiebureel-mms.comLogo Studiebureel MMS

Wettelijke info

Eigendom :

Deze website is eigendom van MMS & Partners Architecten en Ingenieurs CVBA


Maatschappelijke zetel

Zamenhoflaan 3
2900 Schoten
T +32 (0)3 685 08 00
F +32 (0)3 685 08 91
mms@mms-partners.eu


Intellectuele eigendomsrechten.

MMS & Partners CVBA verleent u het recht de materialen op deze site uitsluitend voor eigen en niet-commercieel gebruik weer te geven en te downloaden. Dit onder voorbehoud dat u alle auteursrechten en andere eigendomsnotities in de eventuele kopie van de originele materialen opneemt.


Aansprakelijkheid.

Niettegenstaande aan de inhoud van de site de meeste zorg is besteed, worden de materialen, info en diensten op deze site als dusdanig geleverd, zonder enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet- overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis.


Handelsmerken.

Alle product- of bedrijfsnamen, logo's en beelden, vermeld op deze site kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars en moeten als dusdanig behandeld worden.


Koppeling naar andere websites die geen eigendom van MMS & Partners CVBA zijn.

Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te informeren. MMS & Partners CVBA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.


Koppeling naar deze site.

Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar deze site. Dit uitsluitend in zoverre de firma MMS & Partners CVBA hierdoor geen schade wordt berokkend. Dit is ook de enige wijze waarop materiaal uit de deze site mag overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Het rechtstreeks overnemen van informatie of andere zonder vermelding of in het geval van een web-pagina, link naar de bron is niet toegestaan.


MMS & Partners CVBA respecteert uw privacy.

MMS & Partners CVBA hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet , heeft U het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. U kunt zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing. Om gebruik te maken van dit recht, richt U zich tot MMS & Partners CVBA op volgend e-mailadres: mms@mms-partners.eu Alleen al door het feit dat hij op deze website een formulier met zijn persoonlijke gegevens invult of een bestelling plaatst, machtigt de klant MMS & Partners CVBA om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens en om deze te gebruiken voor intern bedrijfsbeheer. Men verstaat onder "intern bedrijfsbeheer" klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, diensten, opvolging van de solvabiliteit, evenals marketing en gepersonaliseerde publiciteit. Ingeval van gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld e-mail) voor directe marketing, hebt U het recht u op elk ogenblik, kosteloos en zonder opgaaf van reden, te verzetten tegen verder dergelijk gebruik van uw gegevens. MMS & Partners CVBA zal er alles aan doen de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van uw gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging, verspreiding of niet-toegelaten toegang tot de gegevens. Voor nadere inlichtingen, wordt de klant verzocht zich te wenden tot het openbaar register dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Ieder geschil met betrekking tot de site van MMS & Partners CVBA valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van MMS & Partners CVBA gevestigd is, bevoegd.
 

Mail disclaimer.

 
Deze e-mail en de eventueel toegevoegde bestanden kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk en/of wettelijk beschermd is, en zijn enkel bestemd voor de bovenvermelde geadresseerde(n). Het gebruik van de inhoud ervan (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de volledige of gedeeltelijke reproductie, de mededeling of de verspreiding ervan in gelijk welke vorm) door andere personen dan de aangeduide geadresseerde(n) is verboden.
 
Indien u deze e-mail per vergissing heeft ontvangen, gelieve dan de afzender via telefoon of e-mail te verwittigen en de elektronische bestanden van uw computers te verwijderen.
 
Er kan niet gegarandeerd worden dat deze e-mail virusvrij is, alhoewel alle uitgaande berichten gescand worden. De afzender is niet verantwoordelijk voor mogelijke fouten en gebreken aan de inhoud van deze boodschap, ontstaan door of tijdens de elektronische verzending, noch voor enige vertraging of onderbreking in de transmissie. Indien zekerheid omtrent de juistheid van de inhoud gewenst is kan een afdruk op papier aangevraagd worden.